Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı,Yardım Çeşitleri ve Yardım Planı:

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.
Bu haber 2015-10-21 11:36:22 eklenmiş ve 3636 kez görüntülenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Yardımın Temel Koşulları:

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir;

1. Yardım yapılacak kişinin erbaş veya er olması (uzman erbaşlar, uzman jandarmalar ile sözleşmeli erbaş ve erler yardım kapsamı dışındadır.)

2. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın 01 Ocak 1982 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması,

3. Ölümün, maluliyete neden teşkil eden hastalık, yaralanma veya olayın muvazzaflık hizmeti veya ihtiyat döneminde silahaltında bulunulduğu süre içerisinde vuku bulması (Askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya/kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariçtir.) (Söz konusu dönemler askerlik şubesinden sevk tarihi ile başlar, terhis tarihinde sona erer.)

4. Hastalık veya yaralanma sonucunda "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporunun verilmiş olması,

5. MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul veya engelli kararının verilmiş olması.

 

 

1. Yardım çeşitleri:

a. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar:

(1) Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,

(2) Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı,

(3) Sürekli bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,

(4) Doğum yardımı,

(5) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde yapılan ölüm yardımı.          

b. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar:

(1) Malul gazi ve engelli bakım yardımı,

(2) Bakım ve öğrenim yardımı.

c. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

 (1) Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin medeni durumları dikkate alınarak belirlenen hak sahiplerine ödeme yapılır.

 (2) Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere, maluliyet dereceleri esas alınmak sureti ile ödeme yapılmaktadır. Yardımın tahakkuku için, malul gazi veya engelli erbaş ve er hayatta iken müracaat edilmesi gerekir. Söz konusu Mehmetçiğin ölümünden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Ancak yardım müracaatının yapılmasını müteakip ölümün gerçekleşmesi halinde bu yardım hak sahiplerine ödenir.

 (3) Sürekli bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı: Yürürlükteki yardım planına göre hak sahiplerine ödenir.

(4) Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; malul gazi ve engelli bakım yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilme tarihinde (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse)eşi hamile ise doğum yaptığında yürürlükteki yardım planına göre doğan çocuğa doğum yardımı yapılır.

(5) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenen ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü halinde yürürlükteki yardım planına göre velisine/vasisine bu yardım yapılır.

ç. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

(1)Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere, maluliyet derecelerine göre yapılan ve tutarı yürürlükteki yardım planına göre tespit edilen yardımdır. Aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üç aylık dönemler halinde peşin ödenir.

(2) Bakım ve öğrenim yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinden, malul gazi ve engelli erbaş ve erlerden sürekli bakım yardımına hak kazananların, malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinden, hastalık durumunda ise, askerliğe elverişli değildir raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilmesinden (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse) önce doğmuş çocukları ile bu tarihte eşi hamile olup müteakiben doğan çocukların (askerlikten normal terhis olan erbaş ve erlerden terhisinden sonra askerlik hizmeti esnasında bir olay veya hastalığa bağlı olarak askerliğe elverişli değildir raporu alanlarda da hastalığın/sakatlığın/olayın başlangıcı olarak askerlik hizmeti esnasındaki tarih esas alınır) bakımı ve okudukları sürece öğrenimlerini sürdürebilmeleri için aşağıdaki esaslar dâhilinde ödenir;

(a) Her çocuk için koşulsuz olarak on sekiz yaşını tamamlayana kadar,

(b) Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar, (lise eğitimini bitiren öğrenci on sekiz yaşını tamamlayana kadar lise seviyesinden yardım almaya devam eder),

(c) Yükseköğretim düzeyinde iki veya üç yıllık ön lisans seviyesinde eğitim alan çocuklara yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,

(ç) Yükseköğretim düzeyinde lisans veya lisansüstü seviyesinde öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,

(d) Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece bakım ve öğrenim yardımı yapılır.

 (3) Bu yardımın tutarı yürürlükteki yardım planına göre öğrenim seviyeleri dikkate alınarak belirlenir.

(4) Bakım ve öğrenim yardımı üçer aylık dönemler halinde ödenir.

 (5) Öğrenciler her yıl eylül – aralık ayları içerisinde öğrenci belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonrasında belge gönderenlerin yardımları bir sonraki üç aylık ödeme döneminden itibaren yapılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

 (6) Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere ayrıca;

 (a) Öğrenim yaptığı üniversite veya yüksek öğrenim kurumunun belirlediği harç bedelleri (dekontta belirtilen harç bedeli miktarı) ödeme dekontunun gönderilmesini müteakip ödenir.

 (b) Bir aylık bakım ve öğrenim yardım bedeli kadar yılda bir defa ocak ayı içerisinde kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.

 (c) On sekiz yaşını doldurmamış, veli veya vasisi de bulunmayan, bir kurum veya koruyucu aile tarafından koruma altına alınmış olan çocukların yardımları, kontrol ve denetimi Vakfa ait olmak üzere, devlet bankalarında vadeli mevduat şeklinde değerlendirilir. Birikmiş mevduat, bilahare resmi vasi tayin edilmesi halinde vasilerine, vasi tayin edilmemesi halinde ise on sekiz yaşını doldurduklarında kendilerine ödenir.

d. Ayrıca; Ayvalık Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden istifade eden şehit Mehmetçik aileleri ve malul gazi Mehmetçiklerin kendileri ve ailelerinin yol ve iaşe ücretleri de TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

1. Yardım planı:

a. TSK Mehmetçik Vakfı yardım işlemleri, TSK Mehmetçik Vakfı yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

b. TSK Mehmetçik Vakfı yardım planı; bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile sürekli veya belli süre dâhilinde yapılan yardımlarını kapsamaktadır.

c. Yardım tutarları, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her yılın ocak ve temmuz aylarında düzenlenmektedir.

 

Yardım Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar

1. Yardım yapılabilmesi için erbaş ve erlerin hizmette iken, şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını kaybetmeleri, malul gazi olmaları veya engelli hale gelmeleri gerekir.

2. Malul gazi veya engelli sayılabilmek için;

a. Askerî hastane tarafından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesi,

b. MSB Sağlık Dairesi Başkanlığınca;

 (1) "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan kaza, hastalık veya arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun,

 (2) Bu kaza, hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi veya engelli hale geldiğinin,

 (3) Malul gazi veya engelli hale gelmişse maluliyet derecesinin bildirilmesi gerekir.

3. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımları zaman aşımına uğramaz. Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ise geçmişe yönelik olarak ödenmez, yardım onay tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren başlatılır.

4. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımlarının ödemelerinde karar tarihindeki yardım tutarı esas alınır. Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ödemelerinde ise yardım onay tarihini takip eden dönemlerdeki yardım tutarlarına göre ödeme yapılır.

5.Herhangi bir nedenle sürekli ve belli bir süre dâhilinde yapılan yardımları durdurulan hak sahibi kişilere, ödemeyi durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde yapılacak olan ödeme, süresi bir yılı aşmış ise söz konusu eksik evrakın geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar, geriye dönük ödeme yapılmaz. Süre bir yıldan az ise ödemenin durdurulduğu tarihten o güne kadar olan ödemeler yapılır.

6. Yardımlar hak sahiplerine ödenir. Hak sahiplerinden hukuki tasarrufta bulunma ehliyeti olmayanların yardım ödemeleri ise velilerine, velisi yoksa veya terk etmişse vasilerine yapılır.

7. Maluliyetleri nedeniyle müracaat edenlerin, maluliyet derecelerinin MSB Sağlık D. Bşk.lığınca en kısa sürede belirlenmesi ve yardımın gecikmeden yapılması esastır.

8. Askerlik hizmeti sırasında yaralanmış veya hastalanmış olmalarına rağmen normal terhis olan erbaş ve erlerden, söz konusu yaralanma veya hastalıklarına bağlı olarak sonradan sağlık durumlarının bozulması sonucunda, askerlik şubelerince tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilerek “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu alanların da müracaatları değerlendirilir.

9. Maluliyet yardımı alan hak sahiplerinin maluliyet yardımı yapılması kararının verildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve en fazla iki defa yeniden muayeneleri yapılır.

İlk muayene veya birinci ya da ikinci üç yıl sonunda yapılan muayene sonucunda alınan raporlarının MSB Sağlık D. Bşk.lığının incelenmesi sonucu maluliyet derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz.

Maluliyet derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanlar MSB Sağlık D. Bşk.lığıncaTSKMEV’na bildirilir.

Malullükleri değişmeyeceği anlaşılanlar, malullük derecelerinde yükselme olduğunu beyan etmeleri halinde son raporlarının tasdik edildiği tarihten sonra bir defaya mahsus olmak üzere askerî hastanelerde yeniden muayene edilmeleri istenebilir. Maluliyet derecelerinin değişmesi halinde değişikliğin yapıldığı ilk ay başından itibaren bakım yardımı yeni derecesinden yapılmaya başlanır. Maluliyet derecesinin değişmesine bağlı olarak ayrıca maluliyet yardım farkı ödenmez.

Maluliyeti geçici olarak belirlenen malul gazi ve engelli Mehmetçiklere müteakip muayene için, muayene tarihine altı ay kala uyarı yazısı yazılır. Yeni raporun MSB Sağ. D. Bşk.lığı tarafından değerlendirilmesine göre yardımlar devam eder veya kesilir (Muayeneye tabi tutulan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin bakım ve öğrenim yardımı alan çocukları ile ilgili işlem MSB Sağ. D. Bşk.lığının değerlendirme sonucuna müteakip yapılır). Belirlenen tarihine kadar raporunu göndermeyenlerin yardımları müteakip yardım ödeme tarihinden itibaren durdurulur. Raporunu gönderince yardımları tekrar açılır.

10. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce hakkında maluliyet yardımı yapılması kararı verilen ve buna istinaden maluliyet yardımı alan hak sahiplerinin maluliyetlerine neden teşkil eden hastalık, yaralanma ve olayların silah altında bulundukları süre içerisinde vukuu bulup bulmadığı ve/veya maluliyet derecelerinin değişip değişmediğine ilişkin yeniden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile yardım devam eder veya kesilir.

11. Hak sahibi için SGK’nca da maluliyet derecesi belirlenmiş ise SGK’nun belirlediği derece esas alınır ve yardımlar yeni derecesine göre yardım planına uygun olarak yapılır. Aynı raporla ilgili olarak maluliyet derecesi hak sahibinin lehine ise maluliyet yardım farkı ödenir, aleyhine ise geri ödeme yaptırılmaz. Sürekli yardımlarla ilgili olarak geriye dönük ödeme yapılmaz. Değişikliğin onaylandığı tarihi takip eden ilk ay başından itibaren ödeme tutarları yeni derecesine göre belirlenir. SGK tarafından söz konusu şahıs ile ilgili yeni derece belirlenirse bu derece esas alınır.

Bu durumda olan şahıslar için 9'uncu maddede belirtilen muayene işlemleri yapılmaz. Bu durumda olan hak sahipleri SGK’nun kendilerine tanıdığı süreden sonra sağlık durumlarının bozulduğunu veya hastalıklarının rapora tam olarak yansıtılmadığını beyan ederlerse, muayeneleri yaptırılır ve yeni raporları MSB Sağlık Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşacak derece değişikliği Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

12. Askerlik çağı bittikten sonra (41 yaşına girdiği sene ocak ayının birinci günü) müteakip muayene yaptırılmaz, sağlık durumunun bozulduğunu beyan edenlerin muayene talepleri kabul edilmez ve askerî hastanelerden alınmış olan askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmez. Ayrıca; askerlik çağı bittikten sonra “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alarak müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmez.

Müracaat Esasları

1. Vakıf tarafından yönetmelikte yazılı yardımların yapılabilmesi için olayın birlik komutanlıklarınca veya hak sahipleri tarafından gerekli belgelerle birlikte Vakfa bildirilmesi gerekir.

 

2. Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler:

a. Ölüm Yardımlarında:

 (1) Hak sahibi/sahipleri tarafından verilmiş dilekçe,

 (2) Hak sahibi/sahiplerine ait ayrı ayrı T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopileri,

 (3) Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,

 (4) Olayın kısa açıklaması ile ölümün meydana geliş nedeni hakkında kıta veya kurum amirinin düşünce ve kanaatini içeren durum belgesi.

b. Maluliyet Yardımlarında:

 (1) Malul gazi veya engelli Mehmetçik veya vekili tarafından verilmiş dilekçe,

 (2) Malul gazi veya engelli Mehmetçiğin T.C. Ziraat Bankasından açılmış olan banka hesap numaralarını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,

 (3) Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,

 (4) Askerî hastaneden alınacak "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporu,

 (5) Olayın kısaca açıklaması ile sakatlanmanın meydana geliş nedeni hakkında birlik komutanı veya kurum amirinin kanaatini içeren durum belgesi.

c. Diğer Yardımlarda;

 (1) Bakım ve öğrenim yardımlarında; ilgili öğrenim kurumundan alınan resmi ve onaylı öğrenim belgesi (her yıl için),

 (2) Doğum yardımlarında çocuğun babası adına tescil edildiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 (3) Malul gazi ve engelli bakım yardımı alanlar ile bakım ve öğrenim yardımı alan çocukların ölümlerine yönelik yardımlarında; ölümün tescil edildiğini gösteren nüfus kayıt örneği,

 (4) Öz gereksinimlerini yerine getiremeyen, bu nedenle bakım ve yardıma muhtaç olan çocuklara yapılacak bakım ve öğrenim yardımı için, sağlık kurulu raporu.

Yardım Yapılmayacak Haller

Yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşulların oluşmasına rağmen;

1. Sakatlanmaya yol açmayan yaralanmalarda,

2. Mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların (taksirli suçlar ve kabahatler nedeniyle verilen cezalar hariç) infazı sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

3. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan hastalık veya arızalarının askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğu, askerlik süresi içerisinde oluşmadığı MSB Sağlık D. Bşk.lığınca bildirilmesi halinde,

4. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçların işlenmesi sırasında meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

5. Taksirli suçlar, kabahatler, disiplin suçları ve disiplin tecavüzleri dışındaki suçlar nedeniyle gözetim altında veya tutuklu iken meydana gelen ölüm ve sakatlanmalarda,

6. Eşin resmi nikâhlı olmaması durumunda,

7. Yardımı hak eden kişinin, kendisine yapılacak olan yardımın yapılmamasını yazılı olarak talep etmesi halinde yardım yapılmaz.

 

Kaynak: www.mehmetcik.org.tr

 

ETİKETLER : Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullan
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
bilgi
ahmet 2017-10-08 00:34:00
uzman erbaşlar mehmetçik vakfından yararlanabiliyormu ben hiç yardım almadım uzman erbaş 6 derece terörle mücadele gazisiyim bilgisi olan varsa arasın lütfen 05342943023
ek maaş ne zaman yatacak
yusuf gültekin 2017-06-15 16:26:03
slm konya karapınar tcgazi yusuf bayram parası önce mi yatacak sizden ihtiyaç kredi kullana bilirmiyim 05345472720 bu benim
Toplam 2 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Duyuru haberleri
Facebook'ta Bizi Takip Edin.

Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR


Arşiv Arama
- -
Anket
Radyo Haber Sitemizi Nasıl Buldunuz
Fena Değil
Güzel
İdare eder
Kötü
Gazi45Radyosu
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
© Copyright 2018 Gazi45Radyosu. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi 45 radyosu haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Beşiktaş
Galatasaray
Fenerbahçe
Trabzon spor
Bursa spor
SİYASET
Adalet Bakanlığı
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
EĞİTİM
E-Devlet
M.E.B.
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
pendik evden eve nakliyatkartal evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatevden eve nakliyat